Natuurgebied Bovendijk

Natuurgebied Bovendijk

Het natuurbouw project is opgezet om een aantal landschapselementen te behouden, die karakteristiek zijn voor het veenweidelandschap. Van oudsher worden de gebieden rond De Ronde Venen gekenmerkt door verschillende soorten graslanden, brede sloten, geriefhoutbosjes en klei- en veenputten met rietzomen. Door ontwikkelingen in de landbouw is een aantal van deze landschapselementen nagenoeg verdwenen, zoals de natte hooilanden en hooimoerassen.

Het terrein aan de Bovendijk is ca. 2.5 ha groot en ligt op ca. -1.80 m NAP. De inrichting van het terrein gebeurde in de periode 1987-1988. De inrichtingswerkzaamheden bestonden uit het afgraven van de oude teeltlaag en het gedeeltelijk ontgronden van het terrein. Hierdoor werd grondwaterpeil op het terrein relatief verhoogd en ontstonden er kleine hoogteverschillen.

De landschapselementen bestaan uit verschillende soorten grasland en lage moerasbegroeiing (vochtig hooiland, vochtig tot nat hooiland en hooimoeras), loofbosje en struweel/ruigte (vochtig tot nat), open water en oevers met

verlanding. Dat is op deze kaart aangegeven:

Vanuit de vogelhut tegenover het terrein voert de vogelwerkgroep vogelinventarisaties uit .